• பதிவு கட்டணம் இலவசம்
  • புரோக்கர் கமிஷன் கிடையாது.
  WhatsApp for quick contact
96267-86920
 
* Name  
  Religion
* Gender Male     Female  
* Date of Birth  
* Marital Status திருமணமாகதவர்   
மனைவியை இழந்தவர்
கணவனை இழந்தவர்
விவாகரத்தானவர்
 
  Children  
* Caste  
  Sub Caste  
* Education  
* Occupation  
  Working Place  
  Income  
* Height  
  Color  
  Email id  
  Star(Nakshatra)  
  Rasi(Moonsign)  
  Laknam  
* Thichai Irubbhu Year Month Days
       
  Father Name  
  Mother Name  
  Brothers   Married Brothers  
  Sisters  Married Sisters  
  Native Place  
  Current Residence  
  Kula Theywam  
  Expecting Dowry  
  Property  
  Expected Qualification  
       
* Address  
* Phone Number1  
Phonee Number2  
Photo
( Photo Size Lessthan 200kb )
 
       
Jupiter : வியாழன்
Kethu : கேது
Laknam : லக்னம்
Mars : செவ்வாய்
Mercury : புதன்
Moon : சந்திரன்
Raagu : ராகு
sani : சனி
Suriyan : சூரியன்
Sukkiran : சுக்கிரன்
 
 
ராசி அம்சம்
 
Registration any other problems or your feedback : naalayabandhammatrimony@gmail.com